Důstojné bydlení pro všechny

Bytová výstavba za socialismu

Luboš Petříček

Bydlení je základní potřeba, a nikdo z nás se bez ní neobejde. Úroveň bydlení je jedním z hlavních ukazatelů kvality života a podmiňuje hodnoty jako je zdraví, práce, vzdělávání a vytváří prostředí pro následnou výchovu dětí.

Nedostatek bytů byl z velké části důsledkem světových válek. Po 1. světové válce se odhadoval nedostatek bytů na 100 000, po skončení 2. světové války byl odhadovaný nedostatek téměř trojnásobný.

Za hlavní vlnu bytové výstavby v Československu se považují roky 1960 - 1980 kde bylo dokončeno 1,4 milionu bytů. Pro porovnání se v letech 1991 až 2000 dokončilo jen 240 tisíc bytů. Dnes je v ČR okolo 4,8 milionu bytů.

První postavené družstevní a podnikové byty se objevily již v roce 1959. A družstevní forma výstavby po dobu příštích třiceti let měla hlavní podíl - 38 % z nově postavených bytů. Již méně známo je to, že na podnikovou výstavbu připadlo 13 % a na rodinné domy celá čtvrtina.

U rodinných domů to začalo s podílem 15 % v prvním desetiletí, aby se ke konci zvýšil na dvojnásobek.

Vstupem bytové výstavby nových subjektů na scénu se výrazně zvýšily i finanční zdroje. Státní výstavbu zcela pochopitelně v plné míře i nadále financoval stát. V případě družstevní výstavby příští uživatel družstevního bytu hradil dvě třetiny nákladů - polovinu z toho v hotovosti a další polovinu úvěrem (úvěr poskytnut na třicet let, úroky činily 1 - 2 %). Zbývající třetina se uhradila ze státní dotace. Navíc družstevník byl povinen při výstavbě odpracovat určitý počet hodin. A to všechno brzy přineslo velmi přesvědčivé výsledky - viditelné i dnes a přesně zaznamenané statistikami.

Bydlení v roce 1989 tak bylo z dnešního neuvěřitelně levné. Průměrný nájem dvoupokojového bytu činil 300 Kčs při průměrném platu okolo 3000 Kčs. Tedy pouhou desetinu platu!

Bytová politika

Socialistická bytová politika se řídila těmito zásadami:

  • Bytová politika musí směřovat k odstranění bytové nouze, kterou v minulosti trpěly nejvíce sociální třídy s nízkými příjmy.
  • Společnost a její veřejné instituce by měly zajistit stejný přístup k bydlení pro všechny.
  • Byty nemohou být zbožím v ekonomickém slova smyslu a v socialistické společnosti nelze v bytovém hospodářství počítat se ziskem.
  • Uspokojování potřeb bydlení obyvatel patří do značné míry mezi společenské úkoly státu.
  • Socialistická bytová politika zdůrazňuje komplexní pojetí bydlení, které se neomezuje jen na výstavbu bytů, ale současně zajišťuje i základní vybavení pro denní život domácností.

Oproti tomu současná bytová politika státu je založena na:

  • Vytváření legislativních a právních podmínek pro rozvoj podnikatelské aktivity na trhu s byty.
  • Dále musí stát nastavit systém finančních podpor tak, aby se stavěly úsporné, nikoli luxusní byty a domy. S tím souvisí i podpora rozvoje výroby stavebních hmot a následné správné fungování dodavatelské sféry pro stavební činnosti. V poslední fázi může stát zasahovat i do cen nájemného.

Zákon

Stavební zákon z roku 1976 řešil komplexní funkční využití území a vytvářel předpoklady k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území - zejména se zaměřením na životní prostředí. Úkoly územního plánování vycházející z tohoto zákona jsou z velké části platné dodnes.

Kultura

Rozmach bytové výstavby měl dopad i v umění. Obrovské množství zakázek zajišťoval zákon, který ukládal, aby každá státní stavba (drtivá většina všech stavebních projektů) dala 1 až 4% z celkového rozpočtu na "výzdobu". Toto "čtyřprocentní umění" pak tvořilo estetické dominanty ve veřejném prostoru kolem vznikajících sídlišť, poliklinik, obchodních domů, výrobních podniků, administrativních a správních budov.

Pro socialistické Československo bylo zajištění dostupného bydlení stěžejním úkolem a i přes problémy se povedlo tento úkol splnit a dodnes 40% našich občanů žije v bytech vystavených za socialismu.

Použité zdroje:

Musil,J. Lidé a sídliště, 1985 

Musil, J. Sociologie bydlení, 1971 

Dimitrij CHOMA ,Období let 1961 - 1990: kolik bytů se tehdy u nás vlastně postavilo?

https://www.halonoviny.cz/articles/view/28290310 

MMR. Nová regionální politika. Praha: MR, 2002.

Vytvořte si webové stránky zdarma!